Bàn nâng thuỷ lực dùng điện siêu trường nhập hãng Niuli